Törvények, rendeletek, közbeszerzés

Megnevezés A jogszabály elérése
1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
2008. évi XLVII. t￶örvény a fogyaszt￳ókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalomró￳l
2013. évi CLXXXVIII. törvény az egységes közszolgáltatói számlaképről
2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról
157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése 24/2021. (VI.28.) önkormányzati rendelet – a távhőszolgáltatásról, a lakossági távhőszolgáltatás díjalkalmazásának feltételeiről.
2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról
122/2015. (V. 26.) Korm. rendelet az energiahatékonyságról szóló törvény végrehajtásáról
2/2017. (II. 16.) MEKH rendelet a nagyvállalatok és az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek energiafelhasználásának mértékére, valamint energiamegtakarítására vonatkozó adatszolgáltatás rendjéről
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
2018. évi XXXVIII. trv. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek az Európai Unió adatvédelmi reformjával összefüggő módosításáról, valamint más kapcsolódó törvények módosításáról.
2018. évi LIII. törvény a magánélet védelméről
2009. évi CXXII. törvény a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről
189/1998. (XI. 23.) Korm. rendelet a központi fűtésről és melegvíz- szolgáltatásról
50/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árának, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intézménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról
51/2011. (IX. 30.) NFM rendelet a távhőszolgáltatási támogatásról

Cím: 2400 Dunaújváros, Kenyérgyári út 1.
Levelezési cím: H-2401 Dunaújváros Pf.: 136
Telefon: 06-25/551-401, 06-25/551-402, 06-25/551-404
Fax: 06-25/551-409
E-mail: dvgzrt@dvgzrt.hu

Ügyfélszolgálat:
Cím: 2400 Dunaújváros, Vasmű út 10/A
H-SZ: 08:00-16:00, CS: 08:00-20:00 P: Zárva
Telefon: 06/25-551-447
E-mail: 
tavho.ugyfelszolgalat@dvgzrt.hu

© 2024. Dunaújvárosi Vagyonkezelő Zrt.